Zakres działania

Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach

Komendant Powiatowy Policji w Siemiatyczach jest organem administracji rządowej na obszarze miasta i powiatu siemiatyckiego. Zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendant Powiatowy Policji w Siemiatyczach podlega Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku.

Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku po zasięgnięciu opinii starosty.

Komendant Powiatowy Policji w Siemiatyczach jest przełożonym wszystkich policjantów na terenie miasta i powiatu siemiatyckiego. Koordynuje funkcjonowanie podległych mu jednostek Policji na terenie powiatu białostockiego.

Komendant Powiatowy Policji w Siemiatyczach składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Staroście Powiatu siemiatyckiego.

Komendant Powiatowy Policji w Siemiatyczach wykonuje swoje zadania przy pomocy podległych mu posterunków na terenie swojego działania.

Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach to jednostka nadrzędna wobec wszystkich posterunków podległych Komendantowi Powiatowemu Policji w Siemiatyczach.

Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach u między innymi:

  • realizuje czynności operacyjno - rozpoznawcze, dochodzeniowo śledcze w celu sprawnego ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń,
  • realizuje czynności związane z poszukiwaniem osób i rzeczy oraz identyfikacji zwłok,
  • realizuje czynnosci w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, na wodach i terenach przywodnych,
  • realizuje programy prewencyjne oraz kampanie społeczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • współpracuje z jednostkami Policji z terenu innych województw i powiatów oraz podmiotami pozapolicyjnymi.

W Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach prowadzona jest strona internetowa siemiatyckiej Policji, a także strona Biuletynu Informacji Publicznej KPP w Siemiatyczach.

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje:
Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach znajduje się przy ulicy Zielonej 3 w Siemiatyczach.

W Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji (komendy Policji, komisariatu Policji lub posterunku Policji) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Film powiatowy_2.mp4

Pobierz plik powiatowy_2.mp4 (format mp4 - rozmiar 29.7 MB)

Powrót na górę strony