Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności

Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach

Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach

Data publikacji strony internetowej: 2004-06-11

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-30

Strona internetowa www.siemiatycze.policja.gov.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz.848) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie materiały filmowe, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu "wirtualny spacer" oraz system oceny treści nie są dostępne.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-06-08 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.siemiatycze.policja.gov.pl spełnia wymagania w 100 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest sierż. szt. Kamil Jaroć, nr telefonu +48 477122247, e-mail: oficer.prasowy.kpp@siemiatycze.bk.policja.gov.pl
 • Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie BIP oraz żądania zapewnienia dostępności należy kierować do Pani Aleksandry Łukasiewicz, nr telefonu +48 477122217, e-mail: aleksandra.lukasiewicz@siemiatycze.bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności informacyjno – komunikacyjnej, prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest sierż. szt. Kamil Jaroć,  nr telefonu +48 47 7122247, e-mail: oficer.prasowy.kpp@siemiatycze.bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest sierż. szt. Kamil Jaroć,  nr telefonu +48 47 7122247, e-mail: oficer.prasowy.kpp@siemiatycze.bk.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodyskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony głównej internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: bip.brpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach,
ul. Zielona 3,
17-300 Siemiatycze

Wjazd do budynku Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach możliwy jest od ulicy Zielonej.

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się na ulicy Zielonej 3 w Siemiatyczach. Siedziba oznaczona jest napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem głównym do budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego po prawej stronie znajdują się poręcze. Podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku, znajduje się po prawej stronie przy wejściu głównym. Podjazd prowadzi do wejścia głównego do budynku. W holu głównym, po lewej stronie znajduje się stanowisko kierowania. Policjant pełniący służbę na stanowisku kierowania jest odpowiedzialny za kontrolę ruchu osobowego. Policjanci pełniący służbę na stanowisku kierowania nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z holu głównego i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej). Przejście z holu do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko hol główny i pomieszczenia na parterze. Interesanci mogą być obsłużeni w Pokoju Przyjęć Interesantów, który znajduje się po prawej stronie od wejścia w holu głównym. Dostęp do Pokoju Przyjęć Interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma oznaczenia numeracji pięter.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, w holu głównym, po prawej stronie. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a: -  tabliczka informacyjna "Dzwonek przywoławczy" (zawierająca napis w alfabecie Braille`a) zamocowana jest przy schodach wejściowych po lewej stronie;

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do działu „Język migowy” na stronie BIP Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach. W pokoju przyjęć interesantów Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach jest możliwość połączenia się online z tłumaczem polskiego języka migowego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do godziny 20.00

 

 

Powrót na górę strony