Terroryzm

Data publikacji 26.10.2010

I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE TERRORYZMU

Terroryzm, to szeroki termin oznaczający użycie siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności, w celu:

 • zastraszenia,
 • przymuszenia,
 • okupu.


Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostępie do podstawowych usług, takich jak: elektryczność, dostawy wody, opieka medyczna, telekomunikacja, komunikacja miejska. W strukturach polskiej Policji funkcjonują pododdziały antyterrorystyczne i komórki minersko-pirotechniczne, specjalnie przygotowane do tego, aby zapobiegać i stawiać czoła aktom terroru.
Jednym z możliwych aktów terrorystycznych jest zamach bombowy. Specyfika zamachu bombowego polega na tym, że nie rozróżnia on „swoich” czy „obcych”, natomiast pistolet (broń) zostaje wycelowany w konkretną osobę; porywa się również określonego człowieka. Jego ofiara może stać się każdy, kto będzie przebywał w pobliżu miejsca wybuchu. Nie mają na to wpływu jego poglądy polityczne lub stan majątkowy. Ofiara może stać się równie dobrze matka z dzieckiem na spacerze, czy też emeryt wychodzący z banku. W przypadku aktu terrorystycznego, szczególnie bombowego, o podłożu ogólnie mówiąc politycznym, w większości przypadków ofiarami są ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z działaniami przestępczymi!
Zamach bombowy niesie za sobą negatywne skutki, ale często zdarza się, że zanim nastąpi eksplozja, bomba zostanie w taki lub inny sposób ujawniona. Tak więc specjaliści posługują się również terminem „incydent bombowy”. „Incydent bombowy” – to sytuacja, stwarzająca zagrożenie życia lub zdrowia przez podłożenie lub groźbą podłożenia materiału lub urządzenia wybuchowego. Właściwe zachowanie w przypadku wystąpienia takiej sytuacji jest niezwykle ważne dla przebiegu zdarzenia, jego skutków i działania specjalistów policyjnych. Informacji o zagrożeniu „incydentem bombowym” nie wolno bagatelizować ani lekceważyć.

ZAPAMIĘTAJ!

 • Wybuch jest sytuacja nagłą i nieodwracalną;
 • Ludzki organizm nie jest przystosowany do zjawisk, jakie towarzysza wybuchowi i nie jest w stanie zareagować na wybuch, akcja jest szybsza od reakcji;
 • Jeśli widzisz „bombę”, to ona „widzi” też ciebie, a to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia.

II. SYMPTOMY WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA „INCYDENTEM BOMBOWYM”

Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne. Tak więc trzeba zwracać uwagę na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu, np. na zakupach, w podróży, podczas uczestnictwa w imprezach masowych (np. koncertach muzycznych) lub uroczystościach religijnych itp. miejscach, gdzie przebywa duża liczba osób.

Zainteresowania i uwagi wymagają:

 • rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania osób;
 • pozostawione bez opieki przedmioty, typu: teczki, paczki, pakunki itp.;
 • osoby wyglądające na obcokrajowców;
 • osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku;
 • samochody, a w szczególności furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach, tj. w pobliżu kościołów, synagog, meczetów lub miejsc organizowania imprez masowych i zgromadzeń.

Należy jednak pamiętać, że terrorysta nie zawsze musi być odmiennej narodowości i wyróżniać się z tłumu szczególnym wyglądem. O swoich spostrzeżeniach poinformuj: służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obiektu, Straż Miejską lub Policję (telefony alarmowe).


III. JAK POSTĘPOWAĆ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA „INCYDENTEM BOMBOWYM” 

Oto kilka rad, przygotowanych przez ekspertów z Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.
Możesz przygotować się na wypadek powstania tego typu zagrożenia w budynku użyteczności publicznej, tzn.:
Zawczasu pomyśl, którędy można się ewakuować w pośpiechu z budynku, metra lub zatłoczonych miejsc. Zapamiętaj, gdzie znajdują się klatki schodowe i wyjścia ewakuacyjne.
Zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu. Zapamiętaj elementy
z najbliższego otoczenia.
Należy również pamiętać o tym, aby nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków oraz nie pozostawiać bagażu bez opieki.
Jeżeli jesteś osobą, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinieneś ten fakt zgłosić:
służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danym miejscu; administratorowi terenu, na którym zdarzenie ma miejsce; Policji lub Straży Miejskiej (telefony alarmowe – 997, 112). Informacji takiej nie należy przekazywać niepowołanym osobom, gdyż jej niekontrolowane rozpowszechnienie może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca.
Zawiadamiając Policję należy podać następujące informacje:

 • rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony podejrzany przedmiot);
 • treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego;
 • numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia;
 • adres,
 • numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej;
 • opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu.

Wskazane jest uzyskanie od Policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia.
Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia bombowego:

 • Do czasu przybycia Policji akcją kieruje administrator obiektu, terenu lub osoba odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo.
 • Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze, takie jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodno-kanalizacyjne, pogotowie energetyczne.
 • Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.
 • Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.
 • Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby”, użytkownicy pomieszczeń służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie, pod kątem obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia.
 • Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, windy, toalety, piwnice, strychy) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu, sprawdzają i przeszukują osoby wyznaczone lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji.
 • Podejrzanych przedmiotów NIE WOLNO DOTYKAĆ! O ich lokalizacji należy powiadomić administratora oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.
 • Po ogłoszeniu ewakuacji, należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.
 • Po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu twojej pracy, należy je opuścić, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki, nesesery itp.).
 • Identyfikacja i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne Policji.

Jak powinieneś zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia „bomby”:

 • Podczas działań, związanych z neutralizacją „bomby”, zastosuj się do poleceń Policji.
 • Ciekawość może być niebezpieczna – jak najszybciej oddal się z miejsca zagrożonego wybuchem. Po drodze informuj o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę.
 • Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji w obiektach publicznych np. supermarketach, halach widowiskowo-sportowych, kinach niezwłocznie udaj się do wyjścia, zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych osób.
 • W przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie „ratuj” na siłę swojego samochodu – życie jest ważniejsze.

Powyższe procedury obowiązują także we wszystkich rodzajach transportu publicznego.

IV. TERRORYZM – POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ

Terroryzm międzynarodowy jest metodą działania, która dla osiągnięcia jak największej skuteczności posługuje się przemocą lub groźbą jej użycia. Służy osiąganiu celów politycznych, a jej konstrukcja oparta jest na dalekosiężnych skutkach psychologicznych. Każdy zamach terrorystyczny ma charakter sytuacji kryzysowej jednak jego osobliwość polega na tym, że sytuacja ta wywoływana jest przez człowieka – przeciwko człowiekowi.
Kolejne zamachy terrorystyczne pokazują, że świadomość społeczeństwa dotkniętego taką tragedią odgrywa decydującą rolę i wpływa na liczbę ofiar. Społeczeństwo, które zagrożone jest zamachami terrorystycznymi oraz sytuacjami o charakterze kryzysu, jak na przykład zdarzenia wywołane siłami natury lub awariami technicznymi, musi zwiększać swoją świadomość zachowań pożądanych
w takich przypadkach.

ZAINTERESOWANIA I UWAGI WYMAGAJĄ:

 • rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania osób,
 • pozostawione bez opieki przedmioty typu : walizki, torby podróżne, teczki, paczki, pakunki,
 • osoby wyglądające na obcokrajowców lub nietypowo ubrane do występującej pory roku,
 • samochody a szczególnie furgonetki parkujące w nietypowych miejscach np. w pobliżu kościołów, cerkwi, synagog, meczetów lub miejsc organizowania imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych, wieców i spotkań wyborczych,
 • osoby majsterkujące przy instalacjach elektrycznych, gazowych, wodociągowych lub kanalizacyjnych,
 • zwiększony ruch obcokrajowców zwłaszcza tych, którzy wynajmują mieszkania na krótki okres czasu i zwiększona ilość osób ich odwiedzających,
 • zwiększone zakupy materiałów chemicznych przez pojedyncze osoby.

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU OTRZYMANIA PODEJRZANEJ PRZESYŁKI

CO POWINNO WZBUDZIĆ PODEJRZENIE

 • brak nadawcy, przesyłka pochodzi od nadawcy lub miejsca którego się nie spodziewamy,
 • paczka z jednej strony jest cięższa,
 • przesyłka jest cięższa w stosunku do wymiarów / bomby listowe zwykle ważą powyżej 50 g /,
 • na kopercie lub paczce są drobne nakłucia lub perforacja,
 • wyczuwa się, że zawartość przesyłki może być umieszczona na sprężynach od góry, od dołu lub z boku,
 • na kopercie lub paczce są tłuste plamy,
 • przesyłka wydziela dziwny zapach, szczególnie zapach migdałów, marcepana, lub chemikaliów,
 • w czasie przemieszczania przesyłki jest słyszalny dźwięk taki jaki wydają uderzane o siebie luźne części metalu,
 • wewnątrz koperty daje się wyczuć takie elementy jak karton lub kawałek metalu.

JEŚLI PRZESYŁKA WYDAJE SIĘ PODEJRZANA NIE OTWIERAJ JEJ

 • umieść ją w grubym worku plastikowym i szczelnie go zamknij,
 • worek ten umieść w drugim grubym worku plastikowym ten również szczelnie zamknij – zawiąż supeł i zaklej taśmą klejąca,
 • paczki nie przenoś niech zostanie na miejscu,
 • powiadom niezwłocznie policję lub straż pożarną stosuj się do poleceń funkcjonariuszy.

JEŚLI OTWORZYŁEŚ PRZESYŁKĘ A JEJ ZAWARTOŚC WYDAJE SIĘ PODEJRZANA

 • należy wyłączyć system wentylacji i klimatyzacji oraz zamknąć okna.
 • nie dotykaj, nie naruszaj jej zawartości, nie rozsypuj, nie przenoś, nie wąchaj, nie powoduj ruchu powietrza w pomieszczeniu,
 • zaklejony worek umieść w drugim worku, zamknij go i zaklej go,
 • dokładnie umyj ręce,
 • powiadom niezwłocznie policję lub straż pożarną stosuj się do poleceń funkcjonariuszy.

JAK POSTĘPOWAC W PRZYPADKU SKAŻEŃ BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH

Pamiętaj sygnał alarmu o skażeniach środkami chemicznymi lub biologicznymi nadawany jest ; za pomocą syren / przez 3 minuty przerywany dźwięk – 10 sekund głos syreny, 25 sekund przerwy, 10 sekund syrena , 25 sekund przerwy…./, za pośrednictwem radia telewizji, radiowęzłów lub pojazdów wyposażonych w megafony.

JEŻELI JEDZIESZ SAMOCHODEM

 • wyłącz dmuchawy i zamknij okna, włącz zamknięty obieg powietrza, słuchaj radia najlepiej lokalnego i stosuj się do poleceń służb ratunkowych, podjedź do pierwszego zamieszkanego budynku i postępuj według wskazówek dla osób przebywających poza budynkiem.

 

JEŻELI JESTEŚ W BUDYNKU

 • pozostań w nim, wpuść do niego zagrożonych przechodniów, poinformuj innych mieszkańców o zagrożeniu, zamknij drzwi i okna, wyłącz klimatyzację i wentylatory, pozalepiaj wywietrzniki, pozamykaj wywietrzniki w ramach okiennych, unikaj przebywania w piwnicach i innych nisko położonych częściach budynku, unikaj niepotrzebnego zużycia tlenu oraz włącz radio lub telewizor najlepiej stację lokalną.

JEŻELI JESTEŚ POZA BUDYNKIEM

 • znajdź najbliższy zamieszkany budynek, w miarę możliwości poruszaj się prostopadle do kierunku wiatru, chroń drogi oddechowe / np. oddychaj przez chusteczkę do nosa /, w przypadku kontaktu z niebezpiecznymi substancjami zostaw odzież wierzchnią przed domem, umyj dokładnie twarz, włosy, ręce, oczyść oczy i uszy.

JEŻELI DOSZŁO DO SKAŻENIA

 • nie dotykaj i nie wąchaj podejrzanych przedmiotów, nie sprzątaj proszku, nie ścieraj cieczy,
 • aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji przykryj ją np. kocem,
 • pozamykaj okna, wyłącz klimatyzację, nie dopuść do przeciągów,
 • opuść pomieszczenie i nie wpuszczaj do niego innych osób,
 • zdejmij ubranie które miało kontakt z podejrzaną substancją i włóż je do plastikowego worka,
 • umyj dokładnie ręce wodą i mydłem, umyj się pod prysznicem,
 • po kontakcie podejrzanymi substancjami nie jedz, nie pij, nie pal,
 • wszystkie osoby które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się od niej w odległości ok. 5 m powinny zgłosić się na policję.

JEŻELI DOSZŁO DO SKAŻENIA AREOZOLAMI

 • wyłącz wentylatory i klimatyzację,
 • zamknij okna i drzwi opuść pomieszczenie,
 • sporządź listę wszystkich obecnych osób i udostępnij ją policji.

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA SIĘ W GRUPIE ZAKŁADNIKÓW

Pamiętaj – rób co każą, nie graj bohatera i nie stawiaj oporu, Twoim zadaniem jest przetrwanie – czekaj na akcję wyspecjalizowanych jednostek ratowniczych.

 • Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi / personifikowanie siebie i innych /,
 • bądź spokojny, naturalny, spróbuj znaleźć postawę pośrednią pomiędzy agresją a pasywnością i uległością,
 • nie bądź „utrapieniem” dla napastników / bunt, dyskutowanie, silne reakcje emocjonalne/,
 • pamiętaj, że sytuacja, w której się znalazłeś może trwać długo postaraj się, więc rozwinąć u siebie potrzebę przetrwania,
 • nie rób gestów zwracających uwagę porywaczy,
 • przyjmij pozycję ciała zgodną z nakazem sprawcy zamachu / w sposób mało dynamiczny, ale ruchem ciągłym /, ułóż się w miejscu, które dla sprawcy jest widoczne i nie sprawia wrażenia miejsca dogodnego do ucieczki,
 • trzymaj dłonie na wysokości głowy lub ramion, ale z dłońmi rozwartymi / zaciśnięte pięści mogą być odebrane jako oznaka agresji lub trzymania ukrytego przedmiotu /,
 • nie zadawaj pytań,
 • nie patrz w oczy terrorystom,
 • bądź posłuszny bez zbędnej dyskusji, siedź spokojnie na miejscu,
 • pytaj zawsze o pozwolenie, gdy chcesz wstać lub otworzyć torbę,
 • na żądanie terrorystów oddaj im swoje rzeczy osobiste,
 • jeżeli to możliwe usuń, wyrzuć wszelkie oznaki władzy lub zajmowanej ważnej pozycji społecznej lub zawodowej,
 • współpracuj z innymi zakładnikami, pamiętając o tym, że nie wszyscy porywacze musza się ujawnić w tym samym czasie.

JAK POSTEPOWAĆ W TRAKCIE DZIAŁAŃ ANTYTERRORYSTYCZNYCH

 • nie uciekaj, połóż się na podłodze znajdź jakąś osłonę, trzymaj ręce na głowie do końca operacji,
 • słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej i nie zabieraj czasu zbędnymi pytaniami,
 • nie trzyj oczu w wypadku użycia gazów łzawiących,
 • nie uciekaj z obiektu dopóki nie zostanie wydany rozkaz wyjścia – możesz zostać wzięty za terrorystę,
 • wychodząc zrób to szybko i sprawnie nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, bo zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru,
 • spróbuj się zidentyfikować / przedstawić / bądź jednak przygotowany na ostre traktowanie ze strony ekipy ratunkowej, dopóki nie zostaniesz zidentyfikowany jako jeden z zakładników jesteś potencjalnie jednym z porywaczy.

WAŻNE TELEFONY:

112 - Telefon alarmowy w sieci telefonii komórkowej,
987 - Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody,
990 - Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy
991 - Pogotowie energetyczne,
992 - Pogotowie gazowe,
994 - Pogotowie wodociągowe,
998 - Państwowa Straż Pożarna,
997 - Policja,
999 - Pogotowie Ratunkowe,
986 - Straż Miejska,
800 120 226 - infolinia Policji / połączenie bezpłatne /.

Opracowano w przy wykorzystaniu materiałów zawartych na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – „ Terroryzm – co robić w sytuacji zagrożenia”.

 

 

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.siemiatycze.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony