Ochrona Danych

Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO w KPP w Siemiatyczach

Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO w KPP w Siemiatyczach

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Siemiatyczach z siedzibą przy ul. Zielonej 3, 17-300 Siemiatycze;

2. Inspektorem ochrony danych (IOD) w Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach jest Dorota Litwinowicz, tel. kontaktowy: +48477122259,
e-mail: iod.kpp@siemiatycze.bk.policja.gov.pl;

3.Dane osobowe w Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach przetwarzane są:

- na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,

- w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

- w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

- w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,

- w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

4. Komendant Powiatowej Policji w Siemiatyczach nie przekazuje danych osobowych podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;

6. Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach będą przechowywane jedynie przez okres, na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach. Terminy przechowywania poszczególnych danych określa Zarządzenie nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie Jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji;

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza, w zależności od celu przetwarzania jego danych osobowych, przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Kontakt do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, bądź drogą elektroniczną poprzez stronę: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ww. uprawnienia w pewnych sytuacjach mogą być ograniczone przepisami szczegółowymi;

9. Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10. Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Powrót na górę strony