Komunikacja z osobami z dysfunkcją słuchu

Informacja o środkach wspierających komunikowanie się

Jeżeli:

  • potrzebujesz pomocy,

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243) uprzejmie informujemy, że Komenda Miejska Policji w Łomży przy ulicy Wojska Polskiego 9, w celu umożliwienia kontaktu osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza:

  • PJM (Polski język migowy)
  • SJM (System językowo-migowy)
  • SKOGN (Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Aby skorzystać z usługi tłumacza, osoba uprawniona* zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

* Bezpłatna usługa tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) przysługuje osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.), czyli osobom posiadającym urzędowe poświadczenie swojej niepełnosprawności.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić pobierając formularz zgłoszeniowy. Po wypełnieniu formularza należy go odesłać lub złożyć osobiście jedną z wybranych metod:

  • za pomocą poczty elektronicznej na adres:  kpp@siemiatycze.bk.policja.gov.pl
  • faksem pod numer: +48 47 7122 215
  • listownie na adres: Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach, ulica Zielona 3, 17-300 Siemiatycze. Korespondencja przesyłana listownie powinna być oznaczona na kopercie wpisem: „usługa tłumacza PJM, SJM i SKOGN”.
  • złożyć osobiście w Punkcie Recepcyjnym Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach przy ulicy Zielonej 3 . Punkt Recepcyjny Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00. Korespondencja przekazywana za pośrednictwem Punktu Recepcyjnego powinna być oznaczona na kopercie wpisem: „usługa tłumacza PJM, SJM i SKOGN”.

W przypadku braku możliwości zapewnia usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach zobowiązana jest do uzasadnienia odmowy wykonania usługi z jednoczesnym  wyznaczeniem nowego terminu realizacji uprawnienia lub przekazując informację na temat możliwości wykorzystania innych środków wspierających komunikowanie się w celu kontaktu z urzędem.

W pomieszczeniu do czynności procesowych jest możliwość połączenia się online z tłumaczem polskiego języka migowego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 8.00 do godziny 20.00.

Dodatkowe informacje o usłudze uzyskają Państwo pod nr tel. +48 47 7122 247

W sprawach nagłych prosimy o zgłoszenie telefoniczne na nr 997 lub 112 bądź o kontakt z najbliższą jednostką Policji.

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) dostępny jest na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – https://puw.bip.gov.pl/prowadzone-rejestry/rejestr-tlumaczy-polskiego-jezyka-migowego-systemu-jezykowo-migowego-i-sposobu-komunikowania-sie-osob-gluchoniewidomych.html

 

 

Film Komunikacja z osobami z dysfunkcją słuchu

Pobierz plik Komunikacja z osobami z dysfunkcją słuchu (format mp4 - rozmiar 23.81 MB)

Film Prezentacja KMZB

Pobierz plik Prezentacja KMZB (format mp4 - rozmiar 34.54 MB)

Film Przemoc w rodzinie

Pobierz plik Przemoc w rodzinie (format mp4 - rozmiar 30.24 MB)

Powrót na górę strony