Dostępność KPP

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach. 

Data publikacji strony internetowej: 2008-18-06

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-22

Strona internetowa www.siemiatycze.policja.gov.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz.848) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie materiały filmowe, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-06 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.siemiatycze.policja.gov.pl spełnia wymagania w 100 %. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest młodszy aspirant Kamil Jaroć, numer telefonu +48 477122247span>, e-mail: oficer.prasowy@siemiatycze.bk.policja.gov.pl
 • Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie Biuletyn Informacji Publicznej oraz żądania zapewnienia dostępności należy kierować do podkomisarz Aleksandry Łukaszewicz, numer telefonu +48 477122217, e-mail: aleksandra.lukasiewicz@siemiatycze.bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności informacyjno – komunikacyjnej, prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest młodszy aspirant Kamil Jaroć, numer telefonu +48 47722247, e-mail: oficer.prasowy@siemiatycze.bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest młodszy aspirant Kamil Jaroć, numer telefonu +48 477122247, e-mail: oficer.prasowy@siemiatycze.bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczech młodszy aspirant Kamil Jaroć, numer telefonu +48 477122247, e-mail: oficer.prasowy@siemiatycze.bk.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodyskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób nawiązania kontaktu z osobą zgłaszającą żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: Biuletyn Informacji Publicznej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach
ulica Zielona 3
17-300 Siemiatycze

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ulicy Zielonej 3. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną z napisem Policja umieszczoną nad wejściem głównym.

Wjazd do budynku Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach możliwy jest od ulicy Zielonej oraz od ulicy Drohiczyńskiej. Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonym jednym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego po prawej stronie znajdują się poręcze. Podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku, znajduje się po prawej stronie przy wejściu głównym. Podjazd prowadzi do wejścia głównego do budynku. Przed wjazdem na pochylnię, po prawej stronie, zainstalowany został dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności oraz tabliczka informacyjna z napisem w alfabecie Braille`a.

W holu głównym po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się stanowisko dyżurnego, w którym odbywa się kontrola ruchu osobowego. Na szybie dyżurki, po prawej stronie znajduje się oznaczenie usługi tłumacza polskiego języka migowego.

Interesanci mogą być obsłużeni w Pokoju Przyjęć Interesantów, który znajduje się po prawej stronie od wejścia w holu głównym. Dostęp do Pokoju Przyjęć Interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, w holu głównym, po prawej stronie. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z holu głównego i poruszają się po terenie obiektu w obecności policjanta lub pracownika Policji. Przejście z holu głównego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych, przez które może przejść lub przejechać osoba ze szczególnymi potrzebami. W budynku nie ma windy.

Do budynku Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku jest oznaczenie w alfabecie Braille’a:

 • tabliczka informacyjna z napisem dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności, zamocowana jest po prawej stronie przed wjazdem na pochylnię.

W pokoju przyjęć interesantów jest możliwość połączenia się online z tłumaczem polskiego języka migowego w dni robocze, od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do godziny 20. Potrzebę skorzystania z tej usługi należy zgłosić bezpośrednio u dyżurnego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczah, w dziale Język migowy.

Powrót na górę strony