Zostań policjantem! - Aktualności - KPP Siemiatycze

Aktualności

Zostań policjantem!

Data publikacji 07.10.2020

CHCESZ ZOSTAĆ JEDNYM Z NAS? DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ. CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

korzystający z pełni praw publicznych,

posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,

wypełniony kwestionariusz osobowy- tylko część A i B,

dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),

kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,

książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,

kserokopie innych niż wymienione dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE SŁUŻBĄ W POLICJI

PROSZONE SĄ O DOSTARCZANIE KOMPLETU DOKUMENTÓW

DO SEKCJI DOBORU I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

WYDZIAŁU KADR, SZKOLENIA I OBSŁUGI PRAWNEJ

KWP W BIAŁYMSTOKU

WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ/E-MAIL NA ADRES:

 

Sekcja Doboru i Doskonalenia Zawodowego

Wydziału Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej

KWP w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 65

15-003 Białystok

Adres e-mail:

dobor.wkis.kwp@bk.policja.gov.pl