Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa

Data publikacji 25.10.2010

Media bombardują nas informacjami o coraz bardziej zatrważających zagrożeniach, jakie na nas czyhają. Nawet informacje o sukcesach organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości przekazywane są tak, że mogą wywołać u mniej odpornych dreszcz grozy. Dlatego coraz częściej zadajemy sobie pytania: Co zrobić, by czuć się bezpieczniej, i kto w naszym imieniu ma dbać o zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego? A odpowiedź na te pytania jest oczywista: rolę regulatora w tym zakresie powinna brać na siebie reprezentacja grupy społecznej, w naszym wypadku samorząd terytorialny, który podejmować powinien działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa. Policja jest przede wszystkim instytucją, w rękach której spoczywa państwowy monopol przymusu. Policja to niejednokrotnie nadzieja tych, którzy chcą sprawiedliwego porządku w społeczeństwie – a więc i oczekiwanie nas wszystkich. Policja jest regulatorem konkretnej relacji między przymusem, a wolnością w określonym państwie i określonej epoce.

Policja po reformie stała się instytucją:


a) zdecentralizowaną, bliską lokalnym społecznościom, zwłaszcza w sferze prewencji;
b) autonomiczną wobec administracji samorządowej w sferze rozpoznawania oraz wykrywanie przestępstw i wykroczeń;
c) scentralizowaną w sferze walki z przestępczością zorganizowaną.

Poprawa bezpieczeństwa zarówno w państwie, jak i w mieście czy dzielnicy wymaga kompleksowej koncepcji w sferze prewencji kryminalnej. Taka koncepcja musi sięgać do normatywnych rozwiązań i ich skutecznego stosowania do konkretnych policyjnych środków oraz inicjatyw poszczególnych obywateli. W zapobieganiu przestępczości w społecznościach lokalnych widzimy sensowny sposób na skuteczne zwalczanie przestępczości. Prewencja kryminalna jest tylko w pewnej części elementem polityki karnej. W dużej części stanowi element polityki społecznej, rodzinnej, młodzieżowej, ponieważ jej zasadniczym celem jest udaremnienie popełnienia przestępstwa przez socjalizację, wychowanie i stosowanie warunków, które uniemożliwiają albo choćby utrudniają popełnienie przestępstwa. Zaangażować obywateli do działań, które w uzupełnieniu policyjnych środków służyć będą poprawie bezpieczeństwa – to hasło brzmi sensownie
i inspirująco. Policja jest instytucją, która skutecznie prowadzi działania, z zakresu zapobiegania przestępczości w Polsce. Lęk przed przestępczością jako problem społeczny powinien być traktowany z równą powagą co prewencja i redukcja samej przestępczości. Jeżeli lęk ów utrzymuje się w pewnych granicach, może być pożyteczny: ludzie świadomi zagrożeń będą unikać nierozsądnych zachowań i skuteczniej chronić się przed wiktymizacją. Lęk przed przestępczością zmniejsza zakres społecznej akceptacji dla reformy i racjonalizacji prawa karnego oraz instrumentów polityki karnej. Pojęcie zapobiegania przestępczości utożsamia się często z terminami profilaktyka czy prewencja. Używa się również terminów: zwalczanie przestępczości, prewencja kryminalna, polityka kryminalna, kontrola przestępczości. „Prewencja” jest terminem najczęściej używanym dla określenia pojęcia zapobiegania przestępczości. Znacznie rzadziej używany jest termin „profilaktyka”. Określenie „profilaktyka” stosuje się wtedy, gdy mówi się o zapobieganiu przestępczości przed jej powstaniem, a określenia „prewencja” wtedy, gdy mówi się o zapobieganiu dalszej przestępczości. Podstawowym celem powstających programów profilaktyczych był i jest element edukacyjny z zakresu wiktymologii skierowany do dzieci, młodzieży
i dorosłych. Punktem wyjścia tworzenia tych programów było sporządzenie szeregu analiz dających możliwość otrzymania rzeczywistej diagnozy dotyczącej stanu bezpieczeństwa w Warszawie. Na podstawie analizy stanu zagrożenia przestępczością na terenie aglomeracji warszawskiej stwierdzono, że do najczęściej występujących zdarzeń kryminalnych, rzutujących na poziom bezpieczeństwa obywateli, należą:

1) kradzież cudzej rzeczy,
2) kradzież samochodu,
3) kradzież z włamaniem,
4) kradzież rozbójnicza, rozbój i wymuszenie rozbójnicze,
5) udział w bójce i pobiciu.

Za priorytetowe uznano podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w obrębie mieszkań, domów, osiedli i parkingów; szkół i placówek oświatowych; placówek handlowych, firm i przedsiębiorstw produkcyjno- usługowych, ciągów komunikacyjnych.

Wymiernym skutkiem realizowanych programów powinno być:

a) ograniczenie przestępczości;
b) zmniejszenie lęku przed staniem się ofiarą przestępstwa;
d) podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości życia;
e) stworzenie “bezpiecznych miast” (dzielnic, osiedli, rejonów), przy odpowiednio dobranych i proporcjonalnych do podjętych działań środkach finansowych.

Temu celowi służy realizacja programów profilaktycznych, które najogólniej obrazują sfery funkcjonowania społecznego, a mianowicie:

1) Bezpieczeństwo w domu,
2) Bezpiecznie funkcjonujący parking,
3) Bezpieczna i przyjazna szkoła,
4) Bezpieczeństwo w biznesie,
5) Bezpieczeństwo na drogach.

Główny zakres problemowy przedmiotowego programu zawiera:

1) gromadzenie i przedstawianie informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego i zagrożenia obywateli oraz wyznaczanie głównych strategicznych celów działań zapobiegawczych;
2) definiowanie zagrożeń oraz opracowanie wstępnych propozycji sposobów ich usunięcia lub zmniejszenia skali kraju;
3) organizowanie działalności badawczej, informacyjnej
i popularyzatorskiej w zakresie problematyki bezpieczeństwa społecznego;
4) pozyskiwanie i organizowanie środków finansowych na działania w zakresie bezpieczeństwa społecznego.

Wiodącymi kierunkami strategicznymi będą:

- poprawa, społecznego poczucia bezpieczeństwa,
- zwiększanie aktywności obywatelskiej w zakresie poprawy bezpieczeństwa własnego i środowiska zamieszkania,
- realizowanie zadań z zakresu prewencji kryminalnej,
- społeczna edukacja prawno – wiktymologiczna,
- pozytywne kreowanie wizerunku pracy Policji w odbiorze społecznym.

Żadne jednak poczynania instytucjonalne nie zaowocują pełnym sukcesem, jeśli nie uda się pozyskać na ich rzecz lokalnych społeczności. Z tego powodu planowane działania profilaktyczno - prewencyjne powinny uwzględniać konieczność zainteresowania nimi społeczeństwa. W kompleksie zadań aktywizujących społeczeństwo na szczególną uwagę zasługują działania edukacyjne podejmowane w stosunku do dzieci
i młodzieży. Istotnym celem strategicznym będzie doprowadzenie do wdrażania procedur mających za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa obywateli w ramach Unii Europejskiej.

Realizacja powyższych celów zakłada podjęcie następujących, niezbędnych działań:

a) kształtowanie świadomości prawnej i wiktymologicznej społeczeństwa,
b) pobudzanie ukierunkowanych inicjatyw społecznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa,
c) zaangażowanie wszelkich możliwych podmiotów w partnerską współpracę z Policją w zakresie realizacji programów zapobiegawczych,
d) prowadzenie badań środowiskowych wskazujących na potrzebę
i zasadność podejmowania działań programowych. Obejmują one: analizę dynamiki przestępczości, geografii czasowo-przestrzennej zdarzeń, rozpoznawanie czynników warunkujących stopień zagrożenia przestępczością, a także badanie opinii środowiska pod kątem czynników wpływających na poczucie bezpieczeństwa oraz poziomu poczucia tego zagrożenia,
e) formułowanie na bazie tak skonstruowanego planu (tzw. mapy przestępczości) właściwych propozycji programowych, które będą adekwatne do zagrożenia i uwzględnią odczucia społeczne oraz infrastrukturę terenu,
f) zabezpieczenie funduszu dyspozycyjnego, niezbędnego do realizacji programw profilaktycznych.

Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja wszelkich przedsięwzięć z zakresu prewencji kryminalnej narzuca skomplikowane rozwiązania systemowe, przewidziane na wiele lat. Z pewnością działania te będą wymagały z jednej strony zaangażowania sporych środków finansowo i technicznych, a z drugiej strony - nie mniej istotnego osobistego, głębokiego zaangażowania funkcjonariuszy Policji oraz przede wszystkim społeczności lokalnych, które bezpośrednio realizować będą strategiczne zadania prewencji kryminalnej.


*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.siemiatycze.policja.gov.pl

Powrót na górę strony