Posterunek Policji w Mielniku

Rejon Dzielnicowego nr X

Data publikacji 01.08.2020

Rejon nr X - dzielnicowy sierżant Łukasz Młynarczuk

Rejon obejmuje obszar Gminy Mielnik, tj. 20 miejscowości zamieszkałych przez ok 2,7 tys. mieszkańców. Są to: Adamowo-Zastawa, Grabowiec, Homoty, Końskie Góry, Koterka, Kudelicze, Maćkowicze, Mętna, Mielnik, Moszczona Królewska, Niemirów, Oksiutycze, Osłowo, Pawłowicze, Poręby, Radziwiłłówka, Sutno, Tokary, Wajków, Wilanowo.

Telefon Kontaktowy: 47 7122 124, kom. 885997326.

dzielnicowy.mielnik1@bk.policja.gov.pl

numer telefonu komórkowego aktywny od 27 lipca 2015 roku.

 - DZIAŁANIA PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

nieprawidłowe zachowanie społeczeństwa polegające na puszczaniu luzem poza teren posesji posiadanych psów, pozostawianie zwierząt bez opieki oraz niewłaściwe zabezpieczenie posesji w związku z posiadaniem na niej psa biegającego luzem. Psy opuszczając posesje właścicieli swoim zachowaniem stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia innym mieszkańcom miejscowości. Często też powodują szkody w mieniu w postaci zagryzienia innych zwierząt gospodarskich.

Źródło informacji zdiagnozowanego zagrożenia:

 • zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, rozpoznania dzielnicowego oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

 • od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 lipca 2022 roku

Zaplanowane działania:

 • informacja na stronie internetowej KPP w Siemiatyczach i UG w Mielniku na temat zaplanowanej realizacji planu działania priorytetowego;

 • w porozumieniu z Urzędem Gminy w Mielniku opracowanie plakatu i ulotek dotyczących realizowanego planu działania priorytetowego;

 • spotkania informacyjne (edukacja prawna) z mieszkańcami miejscowości z rejonu służbowego dotyczące realizowanego planu działania priorytetowego;

 • nawiązanie współpracy z instytucjami mogącymi wspierać działania dzielnicowego w wyeliminowaniu zagrożenia tj. placówką Straży Granicznej w Mielniku;

 • rozpowszechnienie na terenie gminy plakatów i ulotek dotyczących realizowanego zagadnienia;

 • systematyczna kontrola wskazanego rejonu w trakcie służby obchodowej;

 • Udział w spotkaniach edukacyjnych z mieszkańcami organizowanych przez Policję i instytucje biorące udział w realizacji planu działania priorytetowego.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 

 • Urząd Gminy w Mielniku – opracowanie plakatu i ulotek informacyjnych oraz rozpowszechnienie w podległych instytucjach, sołectwach. Umieszczenie informacji o realizowanym planie działania priorytetowego na stronie internetowej UG;

 • Straż Graniczna w Mielniku – Wspólne patrole na terenie Gminy Mielnik ze szczególnym  uwzględnieniem realizacji planu działania priorytetowego, uczestnictwo w spotkaniach edukacyjnych z lokalną społecznością;

 • Tygodnik lokalny „Kurier Podlaski” – informowanie społeczeństwa o prowadzonych działaniach na stronie internetowej oraz w wydawanej gazecie;

 

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 

 • informacja na stronie internetowej KPP Siemiatycze oraz partnerów biorących udział w  realizacji planu działania priorytetowego;

 • rozpowszechnienie plakatów i ulotek w instytucjach podległych UG w Mielniku i na tablicach informacyjnych;

 • spotkania profilaktyczne i edukacyjne ze społeczeństwem;

 • indywidualne rozmowy z mieszkańcami rejonu służbowego.

 

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

Powrót na górę strony