Profilaktyka

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Data publikacji 05.11.2010

 Zapewnienie i poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego jest jednym z podstawowych zadań wychowawczo-dydaktycznych spoczywających na nauczycielach, rodzicach, władzach samorządowych i administracyjnych naszego państwa oraz wszystkich tych osób dorosłych, dla których życie, zdrowie młodych ludzi jest cenne i ważne. Wychowanie komunikacyjne jest dziś realizowane nie tylko przez szkoły, lecz także poza nimi, dzięki zaangażowaniu wielu instytucji, organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wszyscy wspólnie uznają, że podstawowym warunkiem zmniejszenia liczby wypadków i ofiar na drogach jest właściwe przygotowanie społeczeństwa do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, które winno rozpocząć się jak najwcześniej. Konieczne jest, by dzieci i młodzież zapoznać z przepisami ruchu drogowego i wiedzą motoryzacyjną, nauczyć zasad bezpiecznego współistnienia na drodze odpowiedzialności za własne czyny, poszanowania i respektowania praw innych uczestników ruchu drogowego, wykształcić umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dla realizacji powyższych celów, corocznie organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych klas 4 - 6 i gimnazjów - Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach i Gospodarza –Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach organizuje eliminacje Powiatowe.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu

bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

1. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

2. kształtowanie partnerskich zachowańwobec innych uczestników ruchu,

3. popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy

przedmedycznej,

4. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Turniej ma charakter wieloetapowy. Zadaniem uczestników jest rozwiązanie testu z zakresu przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, dotyczących znaków drogowych a także zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Drugim etapem jest wykonanie zadania praktycznego – jazda rowerem po torze przeszkód. Nad prawidłowością przebiegu powyższego turnieju zawsze czuwają przedstawiciele policji, jak również osoby wytypowane z ramienia Starostwa Powiatowego i harcerze.

Fundatorem pucharów i nagród rzeczowych jest Zarząd Powiatu Siemiatyckiego.

Zwycięskie drużyny – jedna ze szkoły podstawowej, jedna ze szkoły gimnazjalnej zyskują prawo do reprezentowania powiatu w finałach wojewódzkich. 


*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.siemiatycze.policja.gov.pl

Powrót na górę strony