18 października 2013 roku – Europejski Dzień Walki z Handlem Ludzi - Prewencja - KPP Siemiatycze

18 października 2013 roku – Europejski Dzień Walki z Handlem Ludzi

Data publikacji 16.10.2013

Czym jest handel ludźmi?

  1. przestępstwem polegającym na wykorzystaniu drugiego człowieka, np.
  • w prostytucji,
  • w żebractwie,
  • do pracy przymusowej
  • do popełniania przestępstw ...
  1. przestępstwem godzącym w godność i wolność człowieka,
  2. przestępstwem popełnianym często z użyciem przemocy fizycznej i psychicznej,
  3. przestępstwem powodującym poważne skutki psychiczne dla ofiar,
  4. czynem uznawanym za przestępstwo, nawet w sytuacji, gdy zostało ono popełnione za zgodą ofiary,
  5. przestępstwem, którego ofiarą może stać się każdy (!)

KRAJOWY Plan Działania Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013-2015

      Zgodnie z przyjętym dokumentem za cel główny uznano „stworzenie warunków koniecznych dla skutecznego przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi w Polsce oraz wsparcia i ochrony tego przestępstwa”. Natomiast za rezultaty wskazano wzrost liczby postępowań przygotowawczych dotyczących przypadków handlu ludźmi i wzrost liczby ofiar, którym udzielono wsparcia. Oba rezultaty mogą być osiągnięte poprzez lepszą identyfikacje pokrzywdzonych.

Osiągnięcie ww. celu głównego będzie realizowane poprzez 3 cele szczegółowe tj.

I – działania prewencyjne, badanie zjawiska– upowszechnienie wiedzy nt. zjawiska wśród potencjalnych ofiar, przedstawicieli instytucji udzielających im pomocy oraz instytucji odpowiedzialnych za ściganie przestępstwa handlu ludźmi;

II – poprawę skuteczności działań instytucji odpowiedzialnych za ściganie przestępstwa handlu ludźmi poprzez doskonalenie narzędzi prawnych, struktur oraz wydłużenie najlepszych praktyk;

III – wsparcie i ochronę ofiar – wzbogacenie i podniesienie standardów działań służących wsparciu ofiar handlu ludźmi.

Podmioty administracji rządowej i organizacje pozarządowe wypełniające zadania służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu handlu ludźmi w Polsce.

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Kontakt:  www.mswia.gov.pl/thb,zespol.handel@mswia.gov.pl , fax. 22 60 154 62

Koordynuje działania w ramach zespołu ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi:

- zapewnia organizację konferencji i spotkań gromadzących podmioty zaangażowane w walkę z handlem ludźmi;

- wspiera projekty dotyczące walki z handlem ludźmi;

- jest odpowiedzialne za wprowadzanie tematyki handlu ludźmi do programów mediów publicznych i podnoszenie świadomości opinii społecznej;

- koordynuje system wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi – nadzoruje pracę Krajowego Centrum Interwencyjno – Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi.

Krajowe Centrum Interwencyjno – Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi.

Kontakt: www.kcik.pl, info@kcik.pl, fax. 22 628 01 20

Ministerstwo Sprawiedliwości

Wśród inicjatyw ustawodawczych nakierowanych na zwalczanie handlu ludźmi i poprawę sytuacji ofiar przestępstw projektowane jest:

- utworzenie Funduszu pomocy Ofiarom Przestępstw;

- stworzenie ram prawnych dla zapewnienia dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez Państwo osobom fizycznym,

- wzmocnienie prawnej ochrony ofiar przestępstwa handlu ludźmi oraz seksualnego wykorzystywania dzieci.

W czerwcu 2007 roku w Prokuraturach Apelacyjnych zostali wyznaczeni prokuratorzy pełniący rolę KONSULTANTÓW DO SPRAW HANDLU LUDŹMI.

Policja

Kontakt: www.kgp.gov.pl, biurokryminalne@policja.gov.pl, fax. 22 601 29 12

Decyzją Komendanta Głównego policji został powołany Centralny Zespół do Walki z Handlem Ludźmi, do jego głównych zadań należy:

- koordynacja i nadzór nad działalnością koordynatorów w komendach wojewódzkich i KSP;

- prowadzenie działań prewencyjnych;

- inicjowanie procesu szkolenia funkcjonariuszy zwalczających handel ludźmi i narządami ludzkimi, pedofilię i pornografię dziecięcą;

- udział w organizowaniu międzynarodowych operacji;

- organizacja współdziałania z podmiotami pozapolicyjnymi.

Straż Graniczna

Kontakt: www.strazgraniczna.pl, zos.kg@strazgraniczna.pl, fax. 22 500 47 97

W Komendzie Głównej Straży granicznej i oddziałach SG powołano koordynatorów dw. z handlem ludźmi. Koordynatorzy są funkcjonariuszami pionu operacyjno – śledczego. Do ich zadań należy:

- koordynacja zadań między  jednostkami i komórkami organizacyjnymi SG;

- koordynacja zadań między  SG i Policją;

- koordynacja działań w ramach programu wsparcia i ochrony ofiary / świadka handlu ludźmi, w tym również współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania związane z ochroną ofiar.

Decyzją Nr 139 KGSG z dnia 18 czerwca 2008 roku został powołany: Zespół do spraw stałego monitoringu i koordynacji działań Straży Granicznej w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstwa handlu ludźmi.

Do organizacji pozarządowych aktywnie zaangażowanych w walkę i zapobieganie handlowi ludźmi należą:

Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada:

Kontakt :

www.strada.org.pl

e-mail: strada@pol.pl

tel./fax. 22 622 19 85,

tel. zaufania 22 628 99 99

Fundacja DZIECI NICZYJE:

Kontakt;

www.fdn.plwww.dzieciofiaryhandlu.pl

e-mail: dziecicudzoziemskie@fdn.pl, ofiaryhandlu@fdn.pl

tel. 22 616 02 68

ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Kontakt:

www.zaginieni.pl

e-mail; itaka@itaka.org.pl

linia wsparcia (24h) 801 24 70 70

tel. 22 654 70 70, fax. 22 654 79 73

Stowarzyszenie Po MOC

(Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom)

Kontakt:

www.magdalena-katowice.eu

e-mail: biuro@Po-MOC.pl, punkt@Po-MOC.pl

tel. 32 255 38 69, fax. 32 441 23 20

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji

Kontakt:

www.iom.pl

e-mail; iomwarsaw@iom.int

strona informacyjna dla cudzoziemców:  www.migrant.info.pl

tel. 22 538 91 69, fax. 22 538 91 40