Rejon Dzielnicowego nr X - Posterunek Policji w Mielniku - KPP Siemiatycze

Posterunek Policji w Mielniku

Rejon Dzielnicowego nr X

Data publikacji 05.12.2018

Rejon nr X - dzielnicowy starszy aspirant Igor Mironkiewicz

Rejon obejmuje obszar Gminy Mielnik, tj. 20 miejscowości zamieszkałych przez ok 2,7 tys. mieszkańców. Są to: Adamowo-Zastawa, Grabowiec, Homoty, Końskie Góry, Koterka, Kudelicze, Maćkowicze, Mętna, Mielnik, Moszczona Królewska, Niemirów, Oksiutycze, Osłowo, Pawłowicze, Poręby, Radziwiłłówka, Sutno, Tokary, Wajków, Wilanowo.

Telefon Kontaktowy: 47 7122 124, kom. 885997326.

dzielnicowy.mielnik1@bk.policja.gov.pl

numer telefonu komórkowego aktywny od 27 lipca 2015 roku.

 - DZIAŁANIA PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Na terenie Gminy Mielnik stwierdzono nieprawidłowe zachowanie społeczeństwa polegające na puszczaniu luzem poza teren posesji posiadanych psów, pozostawianie zwierząt bez opieki oraz niewłaściwe zabezpieczenie posesji w związku z posiadaniem na niej psa biegającego luzem. Psy opuszczając posesje właścicieli swoim zachowaniem stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia innym mieszkańcom miejscowości. Często też powodują szkody w mieniu w postaci zagryzienia innych zwierząt gospodarskich.

Źródło informacji zdiagnozowanego zagrożenia:

 • Na podstawie zgłaszanych zagrożeń przez społeczeństwo, przeprowadzanych interwencji w podległym rejonie służbowym, zawiadomień kierowanych do KPP w Siemiatyczach, rozpoznania dzielnicowego

Okres obowiązywania planu:

 • od dnia 1 lutego 2020 roku do dnia 31 lipca 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • informacja w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej KPP w Siemiatyczach i UG w Mielniku na temat zaplanowanej realizacji planu działania priorytetowego.

 • w porozumieniu z UG w Mielniku opracowanie plakatu i ulotek dotyczących realizowanego planu działania priorytetowego.

 • spotkania informacyjne (edukacja prawna) z mieszkańcami miejscowości z rejonu służbowego dotyczące realizowanego planu działania priorytetowego

 • nawiązanie współpracy z instytucjami mogącymi wspierać działania dzielnicowego w wyeliminowaniu zagrożenia tj. placówką Straży Granicznej w Mielniku.

 • rozpowszechnienie na terenie gminy plakatów i ulotek dotyczących realizowanego zagadnienia

 • systematyczna kontrola wskazanego rejonu w trakcie służby obchodowej. Analiza działania priorytetowego na podstawie rozmów z partnerami zadania

 • organizowanie spotkań profilaktycznych i edukacyjnych związanych z zagrożeniem.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 • Urząd Gminy w Mielniku – opracowanie plakatu i ulotek informacyjnych oraz rozpowszechnienie w podległych instytucjach, sołectwach. Umieszczenie informacji                        o realizowanym planie działania priorytetowego na stronie internetowej UG.
 • Straż Graniczna w Mielniku – Wspólne patrole na terenie Gminy Mielnik ze szczególnym  uwzględnieniem realizacji planu działania priorytetowego, uczestnictwo w spotkaniach edukacyjnych z lokalną społecznością.
 • Tygodnik lokalny „Kurier Podlaski” – informowanie społeczeństwa o prowadzonych działaniach na stronie internetowej oraz w wydawanej gazeci

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • prasa lokalna
 • informacja na stronie internetowej KPP Siemiatycze oraz partnerów biorących udział w  realizacji planu działania priorytetowego
 • rozpowszechnienie plakatów i ulotek w instytucjach podległych UG w Mielniku i na tablicach informacyjnych
 • spotkania profilaktyczne i edukacyjne ze społeczeństwem;
 • indywidualne rozmowy z mieszkańcami rejonu służbowego

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.